PRODUCTFOTO.NET PRIVACYVERKLARING 2021

1. Inleiding

Productfoto.net, gevestigd aan Tauber 104, 2491 DA Den Haag, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
 
Contactgegevens:
Tauber 104, 2491 DA Den Haag
0620251334
Studio 4 K is de Functionaris Gegevensbescherming van Productfoto.net Hij/zij is te bereiken via info@productfoto.net
 
Persoonsgegevens die wij verwerken
Productfoto.net verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

2. Begrippen

Wat zijn “persoonsgegevens”? Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee een natuurlijk persoon is of kan worden geïdentificeerd. Er is een onderscheid tussen algemene persoonsgegevens en bijzondere persoonsgegevens. Bijzondere persoonsgegevens zijn gegevens betreffende ras/etniciteit, politieke opvattingen, religie of levensbeschouwing, lidmaatschap van een vakbond, gezondheid, genetische persoonsgegevens, biometrische persoonsgegevens, gegevens over het seksuele leven en strafrechtelijke gegevens. Alle andere gegevens die kunnen leiden tot de identificatie van een persoon zijn algemene persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring zullen we al deze persoonsgegevens kortweg aanduiden als “Persoonsgegevens”.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
– Locatiegegevens
– Gegevens over uw activiteiten op onze website
– Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
– Lijst met contactgegevens van de klant via een app
– Internetbrowser en apparaat type
– Bankrekeningnummer

3.Bijzondere persoonsgegevens

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@productfoto.net, dan verwijderen wij deze informatie.

4. Zijn portretten persoonsgegevens?

Zijn portretten persoonsgegevens?
Nee, in beginsel niet. Portretten zijn alleen persoonsgegevens als ze worden gebruikt om met behulp van bepaalde technische middelen de afgebeelde persoon te identificeren (zoals een pasfoto). Dan vallen ze onder de categorie “biometrische gegevens”. Er hoeft niet te snel te worden aangenomen dat een portret een biometrisch persoonsgegeven is. Een fotograaf heeft daarbij ook recht op vrije meningsuiting, waaronder journalistieke en artistieke vrijheid.

Wat is een “betrokkene”?
Een betrokkene is de natuurlijke persoon wiens gegevens het betreft. In deze Privacyverklaring wordt deze persoon verder aangeduid als “de fotograaf” ,“u”, of “uw”.

Wat is een “verwerkingsverantwoordelijke”? De verwerkingsverantwoordelijke is de natuurlijke persoon of rechtspersoon (bedrijf, organisatie of instelling) die het doel en de middelen van de verwerking van de persoonsgegevens bepaalt. In deze Privacyverklaring is dat Productfoto.net (hierna: “wij”, “ons/onze”).

Wat is een “verwerker”?
De verwerker is de partij die in opdracht en op aanwijzing van de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt. Wat betekent “AVG”? AVG betekent “Algemene Verordening Gegevensbescherming”, de Europese verordening van 27 april 2016 (in werking getreden op 25 mei 2018) betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.

5. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Productfoto.net verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Om goederen en diensten bij u af te leveren
Productfoto.net analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren. 
Productfoto.net volgt uw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op uw behoefte.
Productfoto.net verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. 

6. Geautomatiseerde besluitvorming

Productfoto.net neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Productfoto.net) tussen zit. Productfoto.net gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:
 
WordPress

7. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Productfoto.net bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

8. Delen van persoonsgegevens met derden

Productfoto.net verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

9. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Productfoto.net gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

10. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
 
Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@productfoto.net
 
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Productfoto.net zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.
 
Productfoto.net wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

11. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Productfoto.net neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@productfoto.net